Jste leader?

Robert Dilts, člověk, který vedle Bendlera a Grindera – zakladatelů NLP, významně přispěl k rozvoji NLP, ve své knize Visionary Leadership Skills uvádí seznam základních vlastností, které by měl mít každý leader. Leaderské dovednosti se úzce váží na vztahy, které člověk vytváří v každodenním životě: dovednost self-managementu, dovednost interakce, dovednosti vztahující se k celému systému, dovednost dosahování cílů – osobních nebo týmových.

LEADER A SELF-MANAGEMET

Self dovednosti nejsou osobnostními charakteristikami, učíme se je a rozvíjíme našimi zkušenostmi. Leader umí v každodenních situacích řídit své emoce a chování. Ve stresujících situacích, nebo v situacích, ve kterých je potřeba dosahovat dobrých výsledků, vykazuje určité postoje, chování a sebekázeň. Největší dojem na lidi dělá nastavení tohoto člověka, nikoliv jeho vědomosti nebo to, co říká, ale emocionální stav – který je často interpretovaný jako sebejistota, klid či schopnost zvládat komplikované situace. Zatímco čtete tyto řádky, určitě vám v mysli vyvstala osoba, kterou považujete za dobrého leadera. Přemýšlejte o tom, jak tato osoba zvládá kritické situace a jak pracuje se svým emočním stavem.

LEADER A DOVEDNOST INTERAKCE

Leader má schopnost porozumět ostatním lidem, motivovat je, stejně jako má vysoce vyvinuté komunikační dovednosti.

Dobrý leader pozná způsob, jakým druhý člověk vnímá určité situace, způsob, jakým daná osoba koná, jeho/její postoj k problému a na základě toho vede člověka k analýze a vyřešení problému.

Dovednosti interakce jsou jedním z nejdůležitějších aspektů úspěšného vůdcovství. Leadeři mají jasně stanovenou vizi, za kterou jdou, a cíle, kterých chtějí dosáhnout s pomocí dalších lidí, svých spolupracovníků a kolegů. Úspěch celého systému je závislý na výsledcích těchto jednotlivců – pokud nejsou tito lidé motivovaní a komunikace v rámci systému je špatná, systém se zhroutí a výsledek celého úsilí je taktéž špatný. Za těchto podmínek je stanovená vize ztracena ve shluku každodenních situací, které musí být řešeny.

LEADER A DOVEDNOST STRATEGICKÉHO MYŠLENÍ

Pokud chce leader dosáhnout svých cílů, je nezbytné, aby uměl nejprve definovat současný stav organizace, poté žádoucí stav organizace, způsob, jakým tohoto stavu bude dosaženo a rovněž způsob, jakým bude zjištěno, že stanoveného cíle bylo skutečně dosaženo.

Strategie je postup akčních kroků, které nám pomáhají dosáhnout přesně stanovených cílů. Nejlepší strategie dávají odpovědi  na čtyři zdánlivě jednoduché otázky:

  1. Kde se právě v tomto momentu nacházíme?
  2. Kde chceme být?
  3. Jak se tam dostaneme?
  4. Jak poznáme, že jsme uspěli?

Leader buďto zná odpovědi na tyto otázky, nebo má jasný plán, strategii, jak tyto odpovědi nalézt.

LEADER A DOVEDNOST SYSTEMATICKÉHO MYŠLENÍ

Systém je tvořen různými elementy, které když se dají dohromady, tvoří celek. Každá změna v systému odráží více či méně každý element systému. Toto je univerzální princip, který platí pro každý systém – biologický, sociální, mechanický atd. Povinností vůdce je vidět systém jako celek, od týmu až po celou organizaci. Systematické myšlení se soustředí na porozumění interakcí mezi jednotlivými elementy – členy systému. Když se v organizaci a nebo v projektu objeví nějaké problémy, systematické myšlení nám pomáhá uvidět tyto problémy jako část celého systému, ne pouze jako chybu jednotlivce. To je základ pro efektivní řešení problémů a schopnost vytvářet úspěšné týmy. Schopnost systematického myšlení je základním ukazatelem vůdcovy vyzrálosti.

Máte některé z vlastností, které byly v článku zmíněny? Vidíte je na úspěšných lidech z vašeho okolí?

Vynikající výsledky v jakémkoli oboru jsou založené na dovednostech – na tom, co je naučené nebo získané – tento fakt nám nechává prostor pro ustavičné sebezdokonalování.

Závěrem zmiňme jeden ze základních principů NLP: „Když nějaký člověk něco umí, každý se to může naučit.“